Poniky - Farbište

Chotár obce leží v Zvolenskej kotline, na JV zasahuje do pohoria Poľana. Na stavbe jeho územia sa podieľajú najmä rozličné typy vápencov, dolomitov a bridlíc subtatranských príkrovov, a to križňanského príkrovu s telesami paleovulkanitov v spodnom triase, pôvodne označovaných ako melafýry, ďalej sedimenty paleogénu a neogénu a neovulkanity, najmä andezity a ich pyroklastiká.

 

Medená mineralizácia - v V chotári obce sa na viacerých miestach uplatňuje medená mineralizácia. Menšie výskyty smerom k V sa nachádzajú medzi Ponickou Lehôtkou a Farbišťom, a to pri JRD Poniky a pri kóte 674, kde sú zastúpené iba uhličitany Cu. Významnejší výskyt je v severovýchodnej časti paleovulkanitov, v oblasti sútoku Driekyne so Suchou Driekyňou smerom k Ľubietovej.

 

Ložisko Farbištev - relatívne najväčší výskyt Cu-zrudnenia sa nachádza 450 m na JJZ od kóty Farbište, asi 300 m na Z od kóty 647 (Dúbravka), na V od osady Ponická Lehôtka. Ložisko bolo už v minulosti otvorené štôlňou v oxidačnej zóne. Jeho východy badateľné v eróznych ryhách najmä nad poľnou cestou sú veľmi bohaté na sekundárne Cu-minerály.

 

Primárne minerály - barit, bornit, covellín, galenit, hematit odr. spekularit, chalkopyrit, chalkozín, kalcit, kremeň, pyrit, tennantit, tetraedrit.

Sekundárne minerály - azurit, cornwallit, cornubit, erytrín, euchroit, chalkofylit, chalkozín, chryzokol, klinoklas, limonit, malachit, olivenit, pseudomalachit, strašimirit, tenorit, tyrolit, báriofarmakosiderit.

Možnosti zberu - Lokalita je známa predovšetkým výskytom tyrolitu. Dajú sa tu nájsť vo forme slniečok, ale aj ako lúčovito vláknité, obličkovité agregáty. V posledných rokoch tu boli nájdené veľmi pekné vzorky euchroitu, olivenitu a klinoklasu. Zvlášť efektné sú vzorky euchroitu na azurite. Bežným minerálom na lokalite je azurit, strašimirit, malachit, chryzokol, cornubit, tennantit, barit. Vyskytuje sa tu aj báriofarmakosiderit vo forme drobných žltých kryštálikov na chryzokole. Boli tu nájdené aj vzácne pseudomorfózy olivenitu po euchroite.

 

> >
Haldový materiál obsahujúci vzácne minerály Pohľad na vrchnú časť haldy so stopami erózie
> >
Tyrolit - veľkosť vzorky 10 x 8 x 7 cm  Tyrolit  - výrez 12 x 10 mm
> >
Odval spodnej prieskumnej štôlne Spodná prieskumná štôlňa - odvaly kde sa nachádzajú tirolity
> >
Olivenit  - veľkosť 3,5 x 2 x 1,5 cm   Olivenit, malachit - výrez 9 x 6 mm
> >
Z háld je krásny výhľad na ložisko Ľubietová - banské pole Reiner a Ladislav    Práve v tomto odvale boli vždy popisované sekundárne minerály medi - euchroity 
> >
Tyrolit "in situ" - veľkosť vzorky 6 x 4 x 3 cm     Pačiatok - v tomto výchoze sa našli sekundárne minerály medi
Vzácna pseudomorfóza - olivenit po euchroite     Výrez